ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ SPOTIFY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Μια πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι το Spotify ξεπέρασε επίσημα το όριο των 100.000 τραγουδιών που ανεβαίνουν καθημερινά, κάτι που από μόνο του είναι εντελώς τρελό. Στη συνέχεια, το Music Business Worldwide έθεσε μια εξίσου άθλια σκέψη που σχετίζεται με αυτό το στατιστικό στοιχείο – καθώς ο αριθμός των τραγουδιών που ανεβαίνουν στο Spotify συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά, το ίδιο θα συμβεί και με το κόστος φιλοξενίας όλων αυτών των τραγουδιών. Πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να αρχίσουν να βάζουν περισσότερα χρήματα, πρέπει να επινοηθούν τεχνικές λύσεις, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα πληγούμε με μια ακόμη αύξηση της τιμής ή με κάποιο τρόπο οι καλλιτέχνες θα βγάζουν ακόμη λιγότερα για να καλύψουν το κόστος.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι, ποιος ακούει όλα αυτά τα τραγούδια; Λοιπόν, κανείς. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο ψηφιακής στρατηγικής της Universal Music Group, Michael Nash, σε πρόσφατη δήλωση για τα κέρδη, η περισσότερη μουσική που ανεβαίνει στο Spotify απλά αιωρείται στο κενό και αγνοείται σε μεγάλο βαθμό.

“Οι πλατφόρμες [streaming] αυτή τη στιγμή κατακλύζονται από ένα παλιρροϊκό κύμα περιεχομένου, καθώς εκατομμύρια δημιουργοί [αποκτούν] πρόσβαση”, δήλωσε ο Nash, όπως αναφέρει το MBW. “Αλλά αυτοί είναι ουσιαστικά uploaders περιεχομένου- δεν είναι καλλιτέχνες με την έννοια που παραδοσιακά σκεφτόμαστε τους καλλιτέχνες.

“Σχεδόν το 80% αυτής της δεξαμενής πολλών εκατομμυρίων δημιουργών που ανεβάζουν περιεχόμενο έχει μηνιαίο ακροατήριο μικρότερο από 50 ακροατές. Και, στην πραγματικότητα, το 90% αυτών των δημιουργών έχει λιγότερους από 400 μηνιαίους ακροατές. Πρόκειται για 400 μηνιαίους ακροατές σε ένα ακροατήριο [άνω των] 400 εκατομμυρίων [στο Spotify]. Έτσι, για να βάλουμε ένα σημείο δεδομένων πίσω από αυτό: αυτό σημαίνει ότι το 90% αυτών των δημιουργών που ανεβάζουν δεδομένα απασχολούν λιγότερο από το 1 εκατομμυριοστό της πλατφόρμας. Πρόκειται για χομπίστες που παίζουν σε ένα ουσιαστικά άδειο σπίτι”.

Ο Nash το έθεσε ευθέως ότι ένα μεγάλο μέρος του υλικού που ανεβαίνει είναι απλώς “θόρυβος” και όχι από κάποιον που πραγματικά σκοπεύει να γίνει καλλιτέχνης. Το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία, διότι τότε τίθεται η ιδέα του τι συνιστά καλλιτέχνη και ποιος έχει πραγματικά το δικαίωμα να βρίσκεται σε υπηρεσίες streaming… και αυτή είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση που κατά κάποιο τρόπο απειλεί ολόκληρη την ιδέα ότι το Διαδίκτυο είναι ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να εκφράσει την τέχνη του χωρίς να χρειάζεται να ξεπεράσει κάποιο κατώφλι.

“Όταν μιλάμε για 100.000 κομμάτια που ανεβαίνουν κάθε μέρα, δεν μιλάμε για 100.000 διαφορετικά τραγούδια. Δεν μιλάς για καλλιτέχνες που έχουν γεμίσει αυτές τις πλατφόρμες με νέα μουσική – μιλάς για θόρυβο.

“Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η αξία για τις πλατφόρμες [streaming] στο επιχειρηματικό τους μοντέλο – και η πρόταση αξίας για τους καλλιτέχνες μας – βασίζεται στην εστίαση στους πραγματικούς καλλιτέχνες και στο περιεχόμενό τους και στο πώς τους δίνουμε πρόσβαση στους θαυμαστές τους σε αυτές τις πλατφόρμες”.

Η βάση ακροατών του Spotify αυξάνεται επίσης. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το Spotify ανέφερε 195 εκατομμύρια για το τρίτο τρίμηνο του 2022, το οποίο είναι αυξημένο από τα 188 εκατομμύρια του δεύτερου τριμήνου. Η βάση των ενεργών χρηστών τους αυξήθηκε επίσης, με 456 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, από 433 εκατομμύρια το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά, τα συνολικά έσοδα του Spotify ανήλθαν σε 3,04 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 2,96 δισεκατομμύρια δολάρια)… κάτι που ακούγεται πολύ μέχρι να αρχίσετε να υπολογίζετε όλη τη μουσική που πρέπει να στεγαστεί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.

English version below

A recent report showed that Spotify had officially passed the 100,000 songs uploaded daily mark, which all by itself is completely insane. Then Music Business Worldwide posited an equally crappy thought associated with that statistic – as the number of songs uploaded to Spotify continues to grow exponentially, so will the cost of housing all those songs. Which means investors need to start putting more money in, technical solutions need to be devised, and I’m sure we’ll all get hit with yet another increase in price or somehow artists will make even less to cover the costs.

But more importantly, who’s listening to all these songs? Well, nobody. According to Universal Music Group Executive Vice President of Digital Strategy Michael Nash on a recent earnings call, most of the music uploaded to Spotify just kinda floats around in the void largely ignored.

“The [streaming] platforms right now are flooded by a tidal wave of content as millions of creators [are] getting access,” said Nash as reported by MBW. “But these are essentially content uploaders; they’re not artists in the sense that we traditionally think of artists.

“Nearly 80% of this multimillion creator uploading pool has a monthly audience of less than 50 listeners. And, in fact, 90% of these creators have fewer than 400 monthly listeners. That’s 400 monthly listeners out of an audience of [over] 400 million [on Spotify]. So just to put a data point behind that: that means that 90% of these uploaders are engaging less than 1 millionth of the platform. These are hobbyists that are playing to an essentially empty house.”

Nash put it bluntly that a lot of the material uploaded is just “noise” and not by anyone that actually intends to be an artist. Which is an interesting way of looking at it, because it then brings up the idea of what constitutes an artist and who actually has the right to be on streaming services… and that’s a really, really big conversation that sorta threatens the entire idea of the Internet being a place where one can express their art without having to overcome some threshold.

“When you’re talking about 100,000 tracks being uploaded every day, you’re not talking about 100,000 different songs. You’re not talking about artists that have populated these platforms with new music – you’re talking about noise.

“What we believe is that the value for the [streaming] platforms to their business model – and the value proposition for our artists – is based on focusing on real artists and their content, and how we’re giving them access to their fans on these platforms.”

Spotify’s listener base is also growing. According to The Hollywood Reporter, Spotify reported 195 million for the third quarter of 2022, which is up from 188 million from the second quarter. Their active user base also grew, with 456 million monthly active users, up from 433 million the previous quarter. In all, Spotify’s total revenue came in at €3.04 billion (roughly $2.96 billion)… which sounds like a lot until you start to factor in all the music needing to be housed as we’ve previously talked about.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.